wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna » Polityka prywatności

Polityka prywatności

Polityka Ochrony Prywatności

1. FH Mikrolity oraz Sklep przykładają szczególną wagę do ochrony prywatności Klientów. FH Mikrolity oraz Sklep z należytą starannością dobierają i stosują odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym (między innymi systemy szyfrowania danych). W szczególności FH MIkrolity oraz Sklep zabezpieczają dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. FH Mikrolity oraz Sklep sprawują stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ograniczają dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia usług za pośrednictwem sklepu internetowego taniegsm.com.pl. 

2. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Klientów, w związku z zakupami w taniegsm.com.pl jest:

a. Sklep oraz FH Mikrolity- w przypadku zakupu produktów oferowanych przez Sklep. 

3. W sytuacji określonej w punkcie 2 powyżej, FH Mikrolity udostępnia Sklepowi, za odrębną zgodą Klientów taniegsm.com.pl, którzy zakupili produkty oferowane przez Sklep, ich dane osobowe niezbędne do wykonania, zawartej w związku z zakupem produktu, umowy.

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celach związanych z działalnością FH Mikrolity oraz Sklepu w zakresie taniegsm.com.pl, w tym w celu zawierania, realizacji i rozliczenia umów sprzedaży w ramach taniegsm.com.pl (obsługi transakcji sprzedaży towarów), a także w celach ich archiwizacji.

5. Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Podanie danych wymienionych w pkt. 3 Regulaminu jest konieczne w celach określonych w pkt.2.

6. Klienci mogą przeglądać taniegsm.com.pl oraz zamieszczone w nim oferty dotyczące towarów bez uprzedniej Rejestracji oraz podawania danych osobowych.

7. Dane podawane przez Klienta w trakcie Rejestracji są wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Klientem, do obsługi konta w taniegsm.com.pl  oraz do innych czynności związanych z zawarciem lub wykonywaniem umów sprzedaży. Dane te mogą ponadto służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki. Dane kontaktowe, za zgodą Klienta, wykorzystywane są również do przesyłania Klientowi przez FH Mikrolity. informacji o spółce i świadczonych przez nią usługach. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji.

8. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom trzecim w przypadkach wskazanych przez FH Mikrolity oraz Sklep. i za zgodą Klientów.

9. W przypadku uzyskania przez FH Mikrolity lub Sklep wiadomości o korzystaniu przez Klienta z taniegsm.com.pl niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, FH Mikrolity lub Sklep może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.

10. Dane osobowe Klientów, dokonujących płatności on-line za towary nabyte w taniegsm.com.pl są przekazywane spółce PayU. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez PayU oraz następuje: 

a. w celu obsługi (zrealizowania) przez PayU płatności za nabyte w sklepie internetowym taniegsm.com.pl produkty,
b. niezwłocznie po wyborze przez Klienta w taniegsm.com.pl sposobu dokonania płatności w formie płatności on-line.     

11. FH Mikrolity oraz Sklep zapewniają realizację uprawnień Klientów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Klienci mają w szczególności prawo do wniesienia – w przypadkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych – pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy FH Mikrolity lub Sklep zamierzają je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez FH Mikrolity lub Sklep danych osobowych innemu niż FH Mikrolity lub Sklep administratorowi danych.

12. FH Mikrolity oraz Sklep zapewniają Klientom możliwość przeglądania i modyfikacji danych osobowych. FH Mikrolity oraz Sklep zapewniają Klientom możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa art. 17 Regulaminu, a także w innych przypadkach jeśli to wynika z obowiązujących przepisów prawa. FH Mikrolity lub Sklep mogą odmówić usunięcia danych Klienta wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności jeżeli Klient ten nie uregulował wszystkich należności wobec FH Mikrolity lub Sklepu lub też gdy FH Mikrolity lub Sklep uzyskają i utrwalą wiadomość, że Klient swoim dotychczasowym zachowaniem w sklepie internetowym taniegsm.com.pl naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie tych danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.

14. Dodatkowo, okazjonalnie, FH Mikrolity za odrębną zgodą Klienta, przesyła ankiety mające na celu badanie preferencji Klientów i dostosowywania oferty taniegsm.com.pl do ich oczekiwań, w tym umożliwiające wyrażenie opinii o dokonanej w Sklepie transakcji. Klient w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania ankiet.

15. FH Mikrolity wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto, adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Dane te nie są łączone z danymi podanymi przez Klientów i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

16. FH Mikrolity stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Klientów z taniegsm.com.pl. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" zasadniczo nie uniemożliwia korzystanie z taniegsm.com.pl, może jednak spowodować pewne utrudnienia. Szczegółowe postanowienia odnoszące się do plików Cookies określa Polityka Cookies zamieszczona na stronie.

Firma Handlowa Mikrolity przetwarza dane osobowe Klientów wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
Nie wysyłamy żadnych informacji reklamowych na adres mailowy oraz na adres podany do korespondencji.
Państwa dane osobowe nie będą udostępniane żadnym innym podmiotom prywatnym, jak i innym firmom - z wyjątkiem firm spedycyjnych (kurier i poczta).


Nr bazy w GIODO: 134074

Administratorem Państwa danych osobowych jest Firma Handlowa Mikrolity z siedzibą w Warszawie (01-381), ul. Powstańców Śląskich 8/7.

Dlaczego przetwarzamy Państwa dane?

Przetwarzanie Państwa danych pozwala nam na świadczenie usług, m. in. utrzymanie Konta, realizowanie Państwa zamówień, kontakt związany z wykonywaniem umowy.

W szczególności przetwarzamy Państwa dane osobowe:

- w celu wykonania umowy o świadczenie usług (w tym m. in. realizacji zamówień, rozliczeń, komunikacji związanej ze świadczeniem usług, komunikacji za pośrednictwem formularza kontaktowego). Podstawą przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Jeśli w trakcie rejestracji lub w czasie korzystania z Konta podaliście Państwo nam jakieś dane, których podanie było opcjonalne (np. wypełniając nieobowiązkowe pole w formularzu), to podstawą ich przetwarzania przez nas jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); Przetwarzanie Państwa danych w tym celu odbywa się tylko jeśli posiadacie Państwo  Konto;

- w celu obsługi reklamacji i ewentualnych innych roszczeń. Podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes FH Mikrolity (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na zabezpieczeniu informacji o współpracy (w tym. m. in. o historii Twoich zamówień, komunikacji z nami oraz płatnościach) w celu obsługi ewentualnych roszczeń;


Państwa dane osobowe będą przetwarzane w środowisku informatycznym, co oznacza, że mogą być także tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.

Jak długo przechowujemy Państwa dane?

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy. Dodatkowo, po rozwiązaniu umowy, Państwa dane będą przechowywane ze względu na obowiązki wynikające z regulacji księgowych i podatkowych, przez czas ich trwania, oraz ze względów bezpieczeństwa prawnego, do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych jest zgoda, Państwa dane będą przetwarzane do czasu jej wycofania (informacje o podstawie przetwarzania znajdziesz wyżej, w sekcji „Dlaczego przetwarzamy Państwa dane?”). Zgodę możecie wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Jeśli chcesz wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych prosimy o wysłanie e-maila lub listu na adres podany poniżej, w części „Jak możesz się z nami skontaktować?”.

Komu udostępniamy Państwa dane?

W związku z usługami jakie podmioty zewnętrzne świadczą na rzecz FH Mikrolity, podmioty te mogą uzyskać dostęp do Państwa danych osobowych, w zakresie niezbędnym dla realizacji tych usług. Te podmioty to dostawcy usług i systemów informatycznych, operatorzy pocztowi i kurierzy, operatorzy płatności.

Jakie masz prawa?

W związku z przetwarzaniem przez FH Mikrolity Twoich danych przysługuje Ci szereg uprawnień:

- możesz uzyskać informację o tym w jaki sposób i w jakim zakresie przetwarzamy Twoje dane oraz dodatkowo kopię Twoich danych osobowych. W przypadku, gdy Twoja prośba obejmuje kopie danych pomożesz nam wskazując kopię jakich danych chciałbyś otrzymać.

- możesz zażądać sprostowania Twoich danych (jeśli zostały błędnie zapisane lub jeśli się zmieniły), ich usunięcia (jeśli nie ma podstawy do tego, aby FH Mikrolity je przetwarzała) lub ograniczenia przetwarzania (jeśli chcesz aby FH Mikrolity przetwarzała Twoje dane tylko w ograniczonym zakresie, do czasu rozpatrzenia Twojego sprzeciwu lub wniosku o sprostowanie danych, a także jeśli chcesz aby dane zostały przechowane w związku z Twoimi roszczeniami);

- możesz zażądać przekazania Twoich danych, które nam dostarczyłeś, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego. Otrzymane dane możesz samodzielnie przekazać wybranemu przez siebie administratorowi. Ponadto, jeśli będzie to technicznie możliwe, przy zachowaniu odpowiednich standardów bezpieczeństwa, możemy na Twoje żądanie zrobić to za Ciebie.

- w przypadku, gdy przetwarzanie Twoich danych przez FH Mikrolity odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu możesz sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu (informacje o podstawie przetwarzania znajdziesz wyżej w sekcji „Dlaczego przetwarzamy Twoje dane?”);

Jeśli uważasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych narusza Twoje prawa powiedz nam o tym. Staramy się reagować na uwagi i sugestie naszych Użytkowników. Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (w Polsce – Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych lub organ utworzony w jego miejsce).

Jak możesz się z nami skontaktować?

W sprawie ochrony danych, z którym możesz się skontaktować wysyłając wiadomość na adres e-mail: baterie@list.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Twoich danych osobowych. Ponadto, zawsze możesz napisać na adres FH Mikrolity, ul. Powstańców Śląskich 8/7, 01-381 Warszawa


Informacje w skrócie:

1) FH Mikrolity nie przetwarza i nie przekazuje Państwa danych osobowych w celach marketingowych.
Wszelki kontakt mailowy oraz telefoniczny wykonujemy wyłącznie w celach realizacji zamówień.
Nie wysyłamy do Państwa żadnych ofert reklamowych.

2) Nie używamy plików cookies do tworzenia baz danych. Nie profilujemy Klientów.

3) Wysłane do nas maile są automatycznie usuwane z naszych systemów do 90 dni.
Prosimy pamiętać, że po tym okresie nie mamy możliwości odtworzenia korespondencji.

4) Jeżeli chcecie Państwo usunąć swoje dane osobowe przekazane podczas składania zamówienia, to prosimy o kontakt na adres: baterie@list.pl

Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl